1. Education
You can opt-out at any time. Please refer to our privacy policy for contact information.

Discuss in my forum

Sicilian-English Dictionary: J-L-M-N

By

J

jinchiri – to fill
jinnaru – January
jiri – to go
jiritu – finger
jiritu du pedi – toe
jisari – to raise
jocu – game
jocu di cauciu – soccer
jornu – day
jucari – to play
jurnata – the whole day

L

lagnusu – lazy
lagu – lake
lanciari – to launch
lapisi – pencil
largu – wide, broad
lassari – to let; leave
latru – thief
latti – milk
lattuca – lettuce
latu – side
lavari – to wash
lavuraturi – worker
lavuri in corsu – work in progress
lazzi di scarpi – shoelaces
leggiri – to read
lentu – slow; slowly
lettu – bed
lezzioni – lesson
libbertà – liberty
libberu – free
libbru – book
ligari – to attach
liggenna – legend
liggitimu – legal
lignu – wood
limonata – lemonade
limuni – lemon
lisciu – smooth
litru – liter
littra – letter
locu – place
lordu – dirty
lu – it
luci – light
lunghizza – length
lungu – long
luntanu – far
lutta – struggle

M

magghia – undershirt
maggiu – May
maggiuranza – majority
magnificu – grand
maistru – master
malancunia – melancholy
malatu – sick
malevulu – malevolent
malu – bad
manu – hand
manzu – beef
maravigghiusu – wonderful
marciu – rotten
mari – sea
marinaru – seaman
marruni – brown
marzu – March
masculu – male
massaggiu – massage
matarazzu – mattress
matri – mother
mbriacu – drunk
mbrugghiuni – crook
menzu – half
mettiri – to put
midicina – medicine
minimu – minimum
minsogna – lie
mirruzzu – cod
misi – month
miu – mine
molu – pier
mortu – dead
moturi – motor
mulinu – mill
muluni – melon
munnu – world
mustrari – to show
mutanni – underwear
muturi – motor

N

nannu – grandfather
nastru – tape
nasu – nose
natali – Christmas
natari – to swim
navi – ship
navigari – to navigate
nazzioni – nation
negari – to deny
negativu – negative
negghia – fog
negozziu – store
nemicu – enemy
nenti – nothing
nesciri – to go out
nessunu – nobody
nfurnari – to bake
nicu – small
niputi – nephew, niece; grandchild
nisciuta – exit
niuri – black
nivi – snow
nnamurarisi – to fall in love
nnomu – name
nordu – north
nostru – our; ours
notti – night
novu – new
nquantu – regarding
nsemuli – together
nsultari – to insult
nsumma – finally
ntantu – meanwhile
nticchiatu – dressed up
nucevuli – harmful
nucidda – hazelnut
nuddu – nobody
nuliggiari – to hire
nutizzia – news
nuvulusu – cloudy
  1. About.com
  2. Education
  3. Italian Language
  4. Dictionaries
  5. Italian-English
  6. Sicilian-English Dictionary: J-L-M-N

©2014 About.com. All rights reserved.